Narrative review of fluorescence imaging-guided liver surgery

Yu Gyoda, Yoshihiro Mise, Muga Terasawa, Hirofumi Ichida, Tomoya Mizuno, Ryuji Yoshioka, Hiroshi Imamura, Akio Saiura