Pure laparoscopic major hepatectomy facilitated with an application of GelportTM: a single-center case series

Akihiko Soyama, Koji Natsuda, Masaaki Hidaka, Tomohiko Adachi, Shinichiro Ono, Takashi Hamada, Tota Kugiyama, Takanobu Hara, Susumu Eguchi